2 Φεβ 2009

Περί Ηθικής...... On Moral (english text bellow greek)

Βλέπω κάθε μέρα να γίνονται πολλές συζητήσεις για την ηθική - ποιός είναι ηθικός, ανήθικος, ο άντρας ή η γυναίκα κτλπ......
Αν και, γενικά, αυτού του είδους οι συζητήσεις μου αρέσουν, έχω να πώ ότι όλοι επικεντρώνουν την Ηθική σε λάθος αντικείμενα αναφοράς: Το άτομο, τον χαρακτήρα, το φύλο.
Έτσι θεωρούν ανήθικο κάποιον που άλλα λέει κι άλλα κάνει, αυτόν/ή που έχει μια εξωσυζυγική σχέση, όποιον λέει ψέμματα για να ρίξει κάποια/ον στο κρεββάτι, και πάει λέγοντας..
Εδώ, λοιπόν, βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος.
Κατά τη γνώμη μου, η Ηθική είναι ένα προϊόν της κοινωνίας και όχι των ατομικών ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών, που συναποτελούν αυτό που ονομάζουμε Χαρακτήρα.
Αν θα ήθελα να την ορίσω, θα το έκανα ως εξής:

"
Ηθική είναι το σύνολο των κοινωνικών συμβάσεων, που ακολουθούνται από τα μέλη μιας δεδομένης κοινωνίας, σε ορισμένο τόπο και χρόνο".

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των
κοινωνικών συμβάσεων, είναι η Καθολικότητα, δηλ, αποτελούν τον Κανόνα και όχι την Εξαίρεση και ότι εφαρμόζονται αποκλειστικά σε κοινωνικά φαινόμενα και όχι σε ατομικές ιδιότητες και αποκλίσεις.Αν το μεγαλύτερο μέρος μιας κοινωνίας παραβαίνει μια ισχύουσα κοινωνική σύμβαση, τότε η σύμβαση αυτή παύει να ισχύει και καταργείται σταδιακά και σε βάθος χρόνου.Στο διάστημα κατά το οποίο διαρκεί αυτή η μεταβολή, επικρατεί η Κοινωνική Υποκρισία.
Οι κοινωνικές συμβάσεις δεν είναι οι ίδιες για όλες τις κοινωνίες. Κάθε κοινωνία διαμορφώνει τις συμβάσεις της ανάλογα με τις
Ανάγκες της και πρωτίστως τον Σκοπό τον οποίο πρόκειται να υπηρετήσουν.

Κύριο χαρακτηριστικό της
κοινωνίας είναι η Δυναμική της, δηλ., η ιδιότητά της να μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο, Άρα να μεταβάλλει η ίδια από μόνη της και τις κοινωνικές συμβάσεις που την διέπουν.

Αλλαγή
τόπου (μετανάστευση,μετοίκηση), συνεπάγεται και αλλαγή των κοινωνικών συμβάσεων, για την ένταξη του ατόμου/ομάδας στην κοινωνία αποδοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, έχουμε ως αποτέλεσμα την Περιθωριοποίηση του ατόμου/ομάδας (Γκέτο).

Έτσι, αποσυνδέεται η Ηθική από το Καλό / Κακό, Σωστό/Λάθος, Πρέπον/μη -Πρέπον και όλες τις αντιθέσεις σε γενικότερο πλαίσιο.
Αυτό που σήμερα μια κοινωνία θεωρεί Λάθος, κάποια στιγμή στο παρελθόν η ίδια κοινωνία το θεωρούσε Σωστό. Π.χ. Ο γάμος ή η ερωτική σχέση μεταξύ συγγενικών προσώπων.
Αυτό που σήμερα μια κοινωνία θεωρεί Σωστό/Λάθος, μια άλλη κοινωνία σήμερα, σε κάποιον άλλο τόπο το θεωρεί Λάθος/Σωστό. Π.χ. Η ταφή ή το Κάψιμο των νεκρών.
Η σωστή επιστημονική προσέγγιση είναι η
Περιγραφή των κοινωνιών και όχι η άσκηση κριτικής σύμφωνα με τις δικές μας υποσυνείδητες κοινωνικές συμβάσεις.
Συμπερασματικά, Ηθική ή Ανήθικη μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο μια Κοινωνία και όχι μεμονωμένα άτομα που ανήκουν σ'αυτή και κρίνοντας πάντα σύμφωνα με τις συμβάσεις που διέπουν καθολικά την ίδια την κοινωνία και μόνο αυτή.

I hear every day to be made many debates on moral - who is moral, immoral, the man or woman etc ...... Although, generally, this is the type of debate I like, I have to say that all focus the moral reference in the wrong objects: a person, character, the sex.Thus consider immoral someone who other says and other do, somebody who has an extramarital relationship, anyone who says anything to lay down with someone in bed, and so on and on...
In my opinion, moral is a product of society and not of individual properties , constituting what we call nature. If I would like to dictate, I would do this as follows:
"moral is all the social conventions, followed by the members of a given society, to a certain time and place".
Special feature of the social contracts is the universality, (are the rule rather than the exception) and that apply solely to social phenomena and not in individual properties and deviations. If the major part of a society infringes an existing social contract, then this Convention shall cease to apply and phased out in-depth of time.Period during which lasts this change, prevails social hypocrisy.
The social conventions are not the same for all societies. Any society creates contracts according to the needs and primarily the purpose which is to serve.
The main feature of society is its dynamic, i.e. , the capacity to change over time, thus alters itself and the social conventions which govern it.
CHANGE OF PLACE (immigration,transplantation), entail and change to social contracts due integration of the individual/group in society acceptance. Otherwise, the result is the marginalisation of the individual or group (ghettos).
Thus, moral disconnects from good / bad, right/wrong, proper/non--proper and all the contradictions in a broader context.
What is today a society considers it wrong, some time in the past the same society considered it right. For example the marriage or erotic relationship between related persons. What is today a society considers it appropriate/wrong, another society today, to another place, considers it wrong/right. For example The landfill or the burning of the dead.
The proper scientific approach is the description of the societies and not the criticism in accordance with our own sud-consius social Conventions.
In conclusion, moral or immoral may only be described as a social feature rather than individuals belonging to this and judging always in accordance with the universal conventions governing this society itself and only this.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Kαλωσόρισμα-Welcoming-Bienvenidos

Αν και καθημερινά χρησιμοποιούμε τη γλώσσα, αν και όλοι μας εκφράζουμε ισχυρές απόψεις για τη δομή της, για τις ιδιότητές της και για τη σωστή της χρήση, σπάνια σταματούμε, έστω και για μια στιγμή, για να σκεφτούμε για αυτό το θαύμα.
Οι λεγόμενοι "ειδικοί" της γλώσσας, μας μιλάνε για την "κακή" χρήση του από ανέκαθεν" ή και άλλων λέξεων, μας δίνουν διαλέξεις για την ετυμολογία τους, αλλά επιμελώς δεν μπαίνουν μέσα στο ίδιο το θαύμα της γλώσσ" ας: Το πώς στην πραγματικότητα λειτουργεί .
Σας ζητώ να σκεφτείτε για ένα μόνο λεπτό: αυτή τη στιγμή διαβάζετε αυτό το κείμενο και το κατανοείτε, αλλά, δεν έχετε συνειδητή γνώση για το πώς το καταφέρνετε!
Η μελέτη αυτού ακριβώς του μυστηρίου, είναι η επιστήμη της Γλωσσολογίας.

Η γλώσσα είναι μια ψυχολογική ή γνωσιακή ιδιότητα των ανθρώπων. Δηλαδή,υπάρχουν κάποιες ομάδες νευρώνων που δουλεύουν ασταμάτητα στον εγκέφαλό μου και μου επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να κάθομαι εδώ και να παράγω αυτές τις ομάδες από γράμματα. Ανάλογα, σε εσάς υπάρχουν άλλες ομάδες νευρώνων που σας επιτρέπουν να κατανοείτε αυτά τα σημεία και να τα "μεταφράζετε" σε κατανοητές ιδέες και σκέψεις.

Υπάρχουν όμως κι άλλα πολλά υποσυστήματα που εμπλέκονται εδώ.
Αν εγώ, αυτή τη στιγμή, σας μιλούσα, θα παρήγαγα ηχητικά κύματα με τις φωνητικές μου χορδές και θα άρθρωνα ήχους ομιλίας με την γλώσσα, τα χείλη, τις φωνητικές χορδές. Στην άλλη άκρη, εσείς θα ακούγατε αυτά τα ηχητικά κύματα και θα τα μεταφράζατε σε ήχους ομιλίας χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας όργανα. Αυτή η μελέτη της Ακουστικής και της Άρθρωσης της ομιλίας ονομάζεται: Φωνητική.

Όταν πιά θα μεταφράσετε τα ηχητικά κύματα σε νοητικές αναπαραστάσεις, τα αναλύετε σε συλλαβές και τα κατηγοριοποιείτε.
Π.χ. Κάθε ομιλητής της ελληνικής γνωρίζει ότι το συμφωνικό σύμπλεγμα /χθ/ είναι επιτρεπτό στην ελληνική, αλλά το σύμπλεγμα */θχ/ όχι. Έτσι η ψευδο-λέξη /χθέτα/ μπορεί να υπάρξει, ενώ η */θχέτα/ , όχι. Αυτό το πεδίο της γλωσσικής επιστήμης εξετάζει η Φωνολογία.

Μετά θα παίρνατε αυτές τις ομάδες των ήχων και θα τις οργανώνατε σε μονάδες με σημασία ( Μορφήματα και λέξεις).
Π.χ, η λέξη "άνεργος" αποτελείται από τρία μορφήματα: το πρόθημα α(ν)-, που σημαίνει "μη/όχι", το θέμα -εργ-, που φέρει και την κύρια σημασία, και το το επίθημα -ος, που σημαίνει: (ενικός αριθμός), (ονομαστική πτώση), (αρσενικό γένος). Κι έτσι, ολόκληρη η σημασία της λέξης "άνεργος" σημαίνει στη Ν.Ε. " αυτός που δεν έχει εργασία", και αποτελεί την μελέτη της Μορφολογίας.

Κατόπιν θα οργανώσετε αυτές τις λέξεις σε φράσεις και προτάσεις.Αυτή είναι η μελέτη της Σύνταξης.

Για τα υπόλοιπα πεδία της Γλωσσολογίας θα ασχοληθούμε στις ανάλογες σελίδες όταν προκύψουν...Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Καλό ταξίδι στον μαγικό μας κόσμο!